Pomocné třídy

DomQuery

Tester\DomQuery je třída rozšiřující SimpleXMLElement o metody usnadňující testování obsahu HTML nebo XML.

# mějme v $html HTML dokument, který načteme
$dom = Tester\DomQuery::fromHtml($html);

# můžeme testovat přítomnost elementů podle CSS selektorů
Assert::true($dom->has('form#registration'));
Assert::true($dom->has('input[name="username"]'));
Assert::true($dom->has('input[type="submit"]'));

# nebo vybrat elementy jako pole DomQuery
$elems = $dom->find('input[data-autocomplete]');

FileMock

Tester\FileMock emuluje v paměti soubory a usnadňuje tak testování kódu, který používá funkce fopen(), file_get_contents(), parse_ini_file() a podobné. Příklad použití:

# Testovaná třída
class Logger
{
	private $logFile;

	public function __construct($logFile)
	{
		$this->logFile = $logFile;
	}

	public function log($message)
	{
		file_put_contents($this->logFile, $message . "\n", FILE_APPEND);
	}
}

# Nový prázdný soubor
$file = Tester\FileMock::create('');

$logger = new Logger($file);
$logger->log('Login');
$logger->log('Logout');

# Testujeme vytvořený obsah
Assert::same("Login\nLogout\n", file_get_contents($file));

Assert::with()

Nejde o aserci, ale pomocníka pro testování privátních metod a property objektů.

class Entity
{
	private $enabled;
	// ...
}

$ent = new Entity;

Assert::with($ent, function () {
	Assert::true($this->enabled); // zpřístupněná privátní $ent->enabled
});

Helpers::purge()

Metoda purge() vytvoří zadaný adresář, a pokud již existuje, smaže celý jeho obsah. Hodí se pro vytvoření dočasného adresáře. Například v tests/bootstrap.php:

@mkdir(__DIR__ . '/tmp');  # @ - adresář již může existovat

define('TEMP_DIR', __DIR__ . '/tmp/' . getmypid());
Tester\Helpers::purge(TEMP_DIR);

Environment::lock()

Testy se spouštějí paralelně. Někdy ovšem potřebujeme, aby se běh testů nepřekrýval. Typicky u databázových testů je nutné, aby si test připravil obsah databáze a jiný test mu po čas běhu do databáze nesahal. V těchto testech použijeme Tester\Environment::lock($name, $dir):

Tester\Environment::lock('database', __DIR__ . '/tmp');

První parametr je jméno zámku, druhý je cesta k adresáři pro uložení zámku. Test, který získá zámek jako první, proběhne, ostatní testy musí počkat na jeho dokončení.

Environment::bypassFinals()

Třídy anebo metody označené jako final se obtížně testují. Volání Tester\Environment::bypassFinals() na začátku testu způsobí, že jsou klíčová slova final během načítání kódu vypuštěna.

require __DIR__ . '/bootstrap.php';

Tester\Environment::bypassFinals();

class MyClass extends NormallyFinalClass  # <-- NormallyFinalClass už není final
{
	// ...
}

Environment::setup()

  • zlepší čitelnost výpisu chyb (včetně obarvování), jinak je vypsán výchozí PHP stack trace
  • zapne kontrolu, že byly v testu volány aserce, jinak test bez asercí (například zapomenutých) projde také
  • při použití --coverage spustí automaticky sběr informací o spuštěném kódu (popsáno dále)
  • vypíše stav OK nebo FAILURE na konci skriptu

Environment::RUNNER

Umožní zjistit, zda byl test puštěn přímo, anebo pomocí Testeru.

if (getenv(Tester\Environment::RUNNER)) {
	# spuštěno Testerem
} else {
	# spuštěno jinak
}

Environment::THREAD

Tester spouští testy paralelně v zadaném počtu vláken. Pokud nás zajímá číslo vlákna, zjistíme ho z proměnné prostředí:

echo "Běžím ve vlákně číslo " . getenv(Tester\Environment::THREAD);