Zajęcia pomocnicze

DomQuery

Tester\DomQuery jest klasą rozszerzającą SimpleXMLElement o metody ułatwiające testowanie zawartości HTML lub XML.

# mějme v $html HTML dokument, který načteme
$dom = Tester\DomQuery::fromHtml($html);

# můžeme testovat přítomnost elementů podle CSS selektorů
Assert::true($dom->has('form#registration'));
Assert::true($dom->has('input[name="username"]'));
Assert::true($dom->has('input[type="submit"]'));

# nebo vybrat elementy jako pole DomQuery
$elems = $dom->find('input[data-autocomplete]');

FileMock

Tester\FileMock emuluje pliki w pamięci, ułatwiając testowanie kodu, który używa funkcji fopen(), file_get_contents(), parse_ini_file() i podobnych. Przykład zastosowania:

# Testovaná třída
class Logger
{
	public function __construct(
		private string $logFile,
	) {
	}

	public function log(string $message): void
	{
		file_put_contents($this->logFile, $message . "\n", FILE_APPEND);
	}
}

# Nový prázdný soubor
$file = Tester\FileMock::create('');

$logger = new Logger($file);
$logger->log('Login');
$logger->log('Logout');

# Testujeme vytvořený obsah
Assert::same("Login\nLogout\n", file_get_contents($file));

Assert::with()

To nie jest asercja, ale pomocnik do testowania prywatnych metod i obiektów własności.

class Entity
{
	private $enabled;
	// ...
}

$ent = new Entity;

Assert::with($ent, function () {
	Assert::true($this->enabled); // zpřístupněná privátní $ent->enabled
});

Helpers::purge()

Metoda purge() tworzy podany katalog i usuwa całą jego zawartość, jeśli już istnieje. Przydaje się do tworzenia katalogu tymczasowego. Na przykład w tests/bootstrap.php:

@mkdir(__DIR__ . '/tmp');  # @ - adresář již může existovat

define('TempDir', __DIR__ . '/tmp/' . getmypid());
Tester\Helpers::purge(TempDir);

Environment::lock()

Testy są przeprowadzane równolegle. Czasami jednak potrzebujemy, aby testy nie nakładały się na siebie. Zazwyczaj w przypadku testów baz danych konieczne jest, aby jeden test przygotował zawartość bazy danych, a inny test nie dotykał bazy danych podczas jej działania. W tych testach używamy Tester\Environment::lock($name, $dir):

Tester\Environment::lock('database', __DIR__ . '/tmp');

Pierwszy parametr to nazwa zamka, drugi to ścieżka do katalogu, w którym ma być przechowywany zamek. Test, który dostanie blokadę jako pierwszy, przejdzie, pozostałe testy muszą czekać na zakończenie blokady.

Environment::bypassFinals()

Klasy lub metody oznaczone jako final są trudne do przetestowania. Wywołanie Tester\Environment::bypassFinals() na początku testu powoduje, że podczas ładowania kodu odpadają słowa kluczowe final.

require __DIR__ . '/bootstrap.php';

Tester\Environment::bypassFinals();

class MyClass extends NormallyFinalClass  # <-- NormallyFinalClass už není final
{
	// ...
}

Environment::setup()

  • poprawia czytelność listy błędów (w tym kolorowanie), w przeciwnym razie wyświetlany jest domyślny ślad stosu PHP
  • włącza sprawdzanie czy asercje zostały wywołane w teście, w przeciwnym razie test bez asercji (np. zapomniany) również przejdzie
  • podczas korzystania z --coverage, automatycznie rozpoczyna zbieranie informacji o uruchomionym kodzie (opisane poniżej)
  • drukuj status OK lub FAILURE na końcu skryptu

Environment::setupFunctions()

Tworzy globalne funkcje test(), testException(), setUp(), i tearDown(), na które można podzielić swoje testy.

test('popis testu', function () {
	Assert::same(123, foo());
	Assert::false(bar());
	// ...
});

Environment::VariableRunner

Umożliwia sprawdzenie, czy test został uruchomiony bezpośrednio czy za pomocą Testera.

if (getenv(Tester\Environment::VariableRunner)) {
	# spuštěno Testerem
} else {
	# spuštěno jinak
}

Environment::VariableThread

Tester uruchamia testy równolegle w określonej liczbie wątków. Jeśli interesuje nas numer wątku, możemy go uzyskać ze zmiennej środowiskowej:

echo "Běžím ve vlákně číslo " . getenv(Tester\Environment::VariableThread);